Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Základní ustanovení

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetových stránek www.pukec.cz (dále jen Prodávající).

Prodávající je Ing. Lenka Trojánková, U Valu 4/863, 161 00 Praha, IČ: 015 84 804.

 

2. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě, emailem nebo telefonicky na kontaktních číslech Prodávajícího. Po zadání objednávky do objednávkového systému nebo po přijetí potvrzovacího mailu je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

 

3. Ceny

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách jsou ceny konečné.
Prodávající není plátcem DPH.

 

4. Způsoby platby

Kupující z České republiky mohou zboží zaplatit těmito způsoby:

a) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány.

b) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží.

c) Hotově při osobním odběru.

d) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. Zboží bude odesláno po připsání platby na náš účet.

 

5. Doba dodání zboží

Většinu nabízeného zboží je Prodávající schopen vyexpedovat do dvou pracovních dnů. Zboží bude dodáno dopravcem uvedeným na www.pukec.cz, který zboží dodá přímo na zvolenou adresu. Přeprava se řídí dle podmínek dopravce. V případě, že Prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do sedmi pracovních dnů, kontaktuje Kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s Kupujícím způsob realizace této objednávky. V tomto případě má Kupující právo objednávku zrušit.

 

6. Způsoby dopravy

Zboží Prodávající zasílá prostřednictvím vybraného dopravce uvedeného na www.pukec.cz. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození zboží. Náklady na expedici zboží se řídí dle aktuálních informací na www.pukec.cz, pro SR a další země dle platného ceníku dopravce. Přeprava se řídí dle podmínek dopravce. Při osobním odběru jsou expediční náklady zdarma případně symbolické dle aktuálních informací na internetových stránkách.

Pokud je z důvodů vzniklých na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je povinností Kupujícího nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené.

Upozornění pro Kupující ze zahraničí: Zboží zasíláme zejména do České republiky a Slovenské republiky. Zboží je možné zaslat také do jiných zemí EU a dalších. Cena dopravy bude individuální, dle množství zboží a cílové země. Pokud však Prodávající vyhodnotí Kupujícího za nevěrohodného, vyhrazuje si Prodávající právo objednávku zrušit.

 

7. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícíh

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího. Pokud nebude zásilka kupujícím přijata či vyzvednuta, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody ve výši dopravného a balného. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na
adresu Prodávajícího do 14 dní. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno (bez expedičních nákladů). Prodávající má na vrácení peněžní částky zákonem danou lhůtu 14 dní. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

 

8. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozím oznámení Kupujícímu) zejména v případech

a) kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího,
b) kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
c) v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
d) kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

9. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním. Jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a komunikaci se zákazníkem.

 

10. Zahraničí

Pokud právní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky.

 

Záruka, Reklamační řád

  1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetových stránek www.pukec.cz (dále jen Prodávající). Prodávající je Lenka Trojánková, U Valu 4/863, 161 00 Praha, IČ: 015 84 804. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

  1. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravce protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

  1. Vrácení zboží bez udání důvodů

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky nebo na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího. Pokud nebude zásilka kupujícím přijata či vyzvednuta, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody ve výši dopravného a balného. Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na
adresu Prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno (bez expedičních nákladů). V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo faktury) a požadujivrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

  1. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku a nesprávným skladováním.

  1. Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v provozovně Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

  1. Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, či zjednodušený daňový doklad. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

  1. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

  1. Kontakt pro reklamaci

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt: Ing. Lenka Trojánková, pukec@pukec.cz, tel: 723 057 620

Zpět do obchodu